Procedury dotyczące organizacji i funkcjonowania

Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu 

w warunkach stanu epidemii oraz zagrożenia zakażeniem COVID-19 

 

Podstawa prawna:

1.             Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe z dnia 18 maja 2021 r. (poz. 1082))

2.             Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386)

3.             Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

4.             Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1519) 

5.             Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2021 r. poz. 1525)

6.             Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1września 2021 r.

 

1. Postanowienia ogólne dotyczące organizacji i funkcjonowania internatu

1.             W internacie obowiązują: Regulamin Internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu oraz dodatkowo Procedury organizacji i funkcjonowania  Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu  w warunkach stanu epidemii i zagrożenia zakażeniem COVID-19 uwzględniające zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

2.             Wychowawcy, pracownicy niepedagogiczni, wychowankowie oraz rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa i potwierdzenia ich stosowania pisemnym oświadczeniem (Załącznik nr 1 - rodzice/opiekunowie prawni i wychowankowie, Załącznik nr 2 - wychowawcy i pracownicy niepedagogiczni).

3.             Na terenie internatu mogą przebywać wychowankowie, pracownicy szkoły i internatu, rodzice/prawni opiekunowie wychowanków, uczniowie ZSPS i VIII LO (tylko wg planu zajęć dydaktycznych odbywających się w internacie) bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Inne osoby z zewnątrz mogą wejść do internatu wyłącznie za zgodą kierownika internatu lub dyrektora ZSPS i VIII LO w Toruniu po telefonicznej weryfikacji przez wychowawców internatu zgody na wejście (szczegóły określa procedura: Odwiedziny wychowanków i wejście do internatu dla osób z zewnątrz).

4.             Poprawność wejścia do internatu i zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa przez wychowanków i osoby z zewnątrz nadzoruje i monitoruje wychowawca internatu.

5.             Poprawność wejścia do internatu i zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa przez uczniów ZSPS i VIII LO w Toruniu dla których zajęcia dydaktyczne odbywają się w internacie nadzoruje i monitoruje nauczyciel prowadzący zajęcia.

6.             Przy wejściu głównym do internatu zamieszczony numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112. 

7.             W internacie obowiązuje dezynfekcja rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku. Przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje dezynfekcji rąk.

8.              W każdej łazience umieszczone są instrukcje mycia rąk. 

9.             W internacie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do internatu należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10.          Osoby przebywające w internacie w przestrzeniach wspólnych zobowiązuje się do zachowania wymaganego dystansu społecznego (min. 1,5 m), unikanie gromadzenia się w jednym miejscu, ograniczanie kontaktów bezpośrednich do niezbędnego minimum, noszenia maseczki ochronnej, ochrony podczas kichania i kaszlu. 

11.          We własnym pokoju wychowankowie mogą przebywać bez maseczki. W czasie kontaktów z innymi osobami w przestrzeniach wspólnych (hol, korytarze, łazienki, stołówka, świetlica, aneks kuchenny, pokój cichej nauki, sale dydaktyczne, pokoje wychowawców) wychowankowie muszą mieć zakryte usta i nos (maseczka). 

12.          Wychowawcy w pokoju wychowawców mogą pełnić dyżur bez maseczki. Jednak podczas bezpośredniego kontaktu z wychowankami i rodzicami/prawnymi opiekunami w pokoju wychowawców oraz przestrzeniach wspólnych muszą mieć zakryte usta i nos (maseczka). 

13.          Kontakt pracowników internatu z rodzicami/prawnymi opiekunami będzie odbywał się przede wszystkim z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość – rozmowa telefoniczna, korespondencja mail. 

14.          Od rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletnich wychowanków oraz od wychowanków pełnoletnich pobiera się zgodę na mierzenie temperatury w przypadku zaistnienia objawów chorobowych. Internat dysponuje termometrem bezdotykowym do mierzenia temperatury ciała, który jest dezynfekowany po użyciu w grupie liczącej 15 osób. 

15.          W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych sugerujących zakażenie COVID-19, w szczególności temperatury powyżej 38°C, kaszlu, duszności natychmiast odizolowuje się go od innych osób w wydzielonym pomieszczeniu (izolatorium) lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów celem pilnego odbioru dziecka z internatu.

16.          W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych sugerujących zakażenie COVID-19, w szczególności temperatury powyżej 38°C, kaszlu, duszności w trybie natychmiastowym odsuwa się go od pracy i odizolowuje od innych osób w wydzielonym pomieszczeniu (izolatorium). Pracownika kieruje się do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

17.           Zawiesza się organizację ogólnointernackich imprez i uroczystości na terenie internatu, organizowania wspólnych wyjść i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Zaleca się korzystanie z boiska szkolnego ZSPS i VIII LO w Toruniu celem pobytu na świeżym powietrzu.

18.          Wg potrzeb na terenie internatu organizowane będą zebrania wychowawcy z wychowankami swojej grupy w ograniczonej liczbie osób (max. 15 osób) przy zachowaniu wszystkich zasad obowiązującego reżimu sanitarnego. 

19.          W internacie zabrania się korzystania z lodówki i kuchenki mikrofalowej.

20.          Sprzęty i meble wyłączone w internacie z użytkowania oznaczone są taśmą.

21.          Zapewniony jest szybki sposób komunikacji telefonicznej i mailowej pomiędzy wychowawcami a kierownikiem internatu, a także pomiędzy wychowawcami i kierownikiem internatu/dyrektorem szkoły.

 

 2. Zakwaterowanie wychowanków w internacie 

1.             Przed przyjazdem wychowanków do internatu na stronie internetowej internatu zamieszczony zostanie komunikat dla rodziców/prawnych opiekunów i wychowanków zawierający szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania w internacie, w tym harmonogram określający godziny przyjazdu poszczególnych grup. 

2.             Do internatu mogą przyjechać wychowankowie bez objawów infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na nich nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

3.             Przed przyjazdem do internatu zaleca się wychowankom dokonanie pomiaru temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury wychowanek nie przyjeżdża do internatu. Rodzic/prawny opiekun/pełnoletni wychowanek o zaistniałej sytuacji powiadamia internat.

4.             Rodzice/prawni opiekunowie wychowanków zobowiązani są do: indywidualnego zaopatrzenia dzieci w worki na śmieci, środki ochrony osobistej, czyli jednorazowe rękawiczki, maseczki, przywiezienia własnej kołdry, poduszki, koca, pościeli, środków higieny osobistej (w tym ręczników), kosmetyków, środków higienicznych, przyborów i akcesoriów. Dyrektor placówki zapewnia wychowankom tylko podstawowe środki higieniczne (mydło, ręczniki papierowe, ciepła woda) i płyn do dezynfekcji.

5.             Do internatu z wychowankiem może wejść tylko jeden rodzic/opiekun prawny w celu załatwienia formalności związanych z przyjęciem do internatu. Opiekun wchodzi wraz z dzieckiem/dziećmi do wyznaczonej przestrzeni wspólnej internatu – holu na parterze, rejestruje swoją obecność w zeszycie gości i zgłasza się do wychowawcy grupy. Należy zachować dystans od kolejnych osób min. 1,5 m, stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, dezynfekcję rąk.

6.             Wszyscy rodzice/prawni opiekunowie wychowanków przyjętych do internatu mają obowiązek podpisać i dostarczyć do internatu w dniu przyjęcia stosowne oświadczenia (Załącznik nr 1) dotyczące, między innymi, stanu zdrowia ich dziecka oraz wykluczające w dniu przyjęcia do internatu przebywanie wychowanka na kwarantannie lub izolacji domowej, podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach i kartę wychowanka.

7.             Wychowankowie pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani są do przekazania wychowawcy grupy istotnych informacji o stanie zdrowia wychowanka w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce.

 3. Pobyt wychowanków w internacie w podwyższonym reżimie sanitarnym

1.             Wszyscy wychowankowie mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu dotyczącym procedur  pobytu w szczególnych warunkach sanitarno-epidemiologicznych, które przeprowadzi wychowawca grupy.

 

2.             Wychowankowie przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w okresie pandemii COVID-19 oraz regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Internacie.

3.             Wychowanków obowiązuje ograniczenie kontaktowania się z innymi mieszkańcami internatu w pokojach sypialnych (tylko jedna osoba odwiedzająca zabezpieczona w środki ochrony osobistej), zakaz gromadzenia się w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (świetlica, łazienki, hol, korytarze, klatki schodowe, aneks kuchenny, sale dydaktyczne).

4.             Wychowankowie korzystają tylko z własnej pościeli, kołdry, poduszki i środków higieny osobistej (w tym ręczników), własnych przyborów i akcesoriów. Zakazane jest użyczanie tych rzeczy innym mieszkańcom i przenoszenie ich do innych pokoi. 

5.             Wychowankowie:

·      stosują środki ochrony osobistej (maseczki ochronne) w przestrzeniach wspólnych internatu,

·       regularnie i dokładnie dezynfekują i myją ręce,

·      zachowują rekomendowany dystans społeczny między mijanymi osobami, szczególnie w miejscach wspólnego użytkowania,

·      podczas kaszlu i kichania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

·      starają się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

·      używają jedynie swoich przyborów i akcesoriów, myją je z użyciem detergentów,

·      ograniczają do minimum kontakt z personelem kuchennym, pracownikami administracji i obsługi.

6.             Wychowankowie są zobowiązani do bezwzględnego dbania o czystość w salach sypialnych: codziennie sprzątają pokój, wynoszą śmieci, wycierają kurze, myją podłogę, dezynfekują blaty i krzesła, starannie ścielą łóżka, wietrzą pokój minimum jeden raz na godzinę.

7.             Obowiązkiem wychowanków jest przechowywanie własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy osobistych w przydzielonych szafkach i szafach oraz ograniczenie dostępu do nich osobom trzecim. Nie należyzabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

8.             W razie pogorszenia samopoczucia i zdrowia podczas pobytu w internacie, wychowanek niezwłocznie zgłasza fakt dyżurującemu wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji górnych dróg oddechowych, podwyższoną temperaturę, kaszel, duszności.

9.             W przypadku zaobserwowania u wychowanka objawów choroby zakaźnej, w tym temperatury 38° C i wyższej, kaszlu, duszności, osoba taka będzie izolowana w wyodrębnionym pomieszczeniu (izolatorium), wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Zasady postępowania w takim przypadku określa procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u wychowanka.

10.          Wychowankowie internatu, będący uczniami ZSPS i VIII LO, mają możliwość skorzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej w godzinach jej pracy, zachowując dystans społeczny, osłonę ust i nosa, dezynfekcję rąk.

 4. Wyjście wychowanków poza internat

1.             Zaleca się wychowankom przebywanie na świeżym powietrzu na terenie wokół internatu należącym do ZSPS i VIII LO w Toruniu z zachowaniem rekomendowanego dystansu i ogólnych zasad higieny.

2.             Każde wyjście poza teren ZSPS i VIII LO w Toruniu przez niepełnoletniego wychowanka w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych musi być zgłoszone pisemnie lub telefonicznie dyżurującemu wychowawcy przez rodzica/prawnego opiekuna oraz obowiązkowo odnotowane przez wychowanka w Zeszycie wyjść (miejsce wyjścia, godzina wyjścia i powrotu). Pełnoletni wychowanek może opuścić teren internatu wyłącznie w uzgodnieniu z dyżurującym wychowawcą i po dokonaniu wpisu w Zeszycie wyjść (bierze pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo poza terenem internatu).

3.             Wychowanków pełnoletnich i niepełnoletnich obowiązuje ograniczony czas przebywania poza kompleksem ZSPS i VIII LO w Toruniu, unikanie pobytu w większych skupiskach ludzi w miejscach ogólnodostępnych. 

5. Korzystanie z pomieszczeń wspólnego użytku

1.             Wychowankowie mogą korzystać z pomieszczeń wspólnego użytku, ale zabronione jest gromadzenie się w nich oraz korzystanie z wyłączonych z użytku sprzętów.

2.             Podczas poruszania się po przestrzeniach wspólnych, wychowankowie, wychowawcy oraz pracownicy używają maseczki ochronnej, zachowują obowiązkowy dystans społeczny.

3.             Przed wejściem do pomieszczeń wspólnych (hol, łazienki, stołówka, świetlica, aneks kuchenny, sale dydaktyczne do nauki własnej) należy zdezynfekować ręce.

4.             Korzystanie ze stołówki odbywa się zmianowo wg ustalonego przez wychowawców harmonogramu. Oczekując w stołówce na posiłek, należy zachować odpowiedni odstęp, stosować ochronę ust i nosa. Maskę zdejmuje się dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku. W stołówce obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, własnych talerzy, kubków, sztućców oraz wynoszenia ze stołówki talerzy z jedzeniem. W uzasadnionych przypadkach żywność można wynieść ze stołówki we własnym zamkniętym pojemniku na żywność.

5.             Oczekując na skorzystanie z łazienki należy zachować odpowiedni odstęp, stosować ochronę ust i nosa (maseczka). 

6.             Korzystanie z pomieszczeń wspólnych do nauki własnej (sale dydaktyczne, świetlica) odbywa się za zgodą dyżurującego wychowawcy. Należy zachować dystans społeczny, stosować ochronę ust i nosa. W świetlicy i salach dydaktycznych może jednocześnie przebywać ograniczona liczba osób (każda osoba przy oddzielnym stoliku, zachowując odległość co najmniej 1,5 m). Minimum co godzinę należy wietrzyć sale. Po skorzystaniu z pomieszczenia wychowankowie muszą pozostawić w nim otwarte okna i poinformować wychowawcę o opuszczeniu pomieszczenia przez wszystkich użytkowników. 

7.             W aneksie kuchennym możliwe jest skorzystanie wyłącznie z czajnika elektrycznego. Ze względu na bezpieczeństwo, nie wolno korzystać z dostępnej lodówki i kuchenki. W pomieszczeniu może przebywać tylko 1 osoba. Klucz do aneksu kuchennego udostępnia dyżurujący wychowawca. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce. Każdorazowo po skorzystaniu z czajnika należy zdezynfekować jego uchwyt i pokrywę.

 6. Odwiedziny wychowanków i wejście do internatu dla osób z zewnątrz

1.             Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w internacie osób z zewnątrz. 

2.             Wychowanków mogą odwiedzać tylko rodzice/opiekunowie prawni (możliwość krótkiego pobytu tylko jednego z rodziców/opiekunów prawnych).

3.             Osoby niebędące rodzicami/prawnymi opiekunami mogą wejść do internatu wyłącznie za zgodą kierownika internatu lub dyrektora ZSPS i VIII LO w Toruniu po telefonicznej weryfikacji przez wychowawców internatu zgody na wejście.

4.             Osoby z zewnątrz, w tym rodziców/prawnych opiekunów obowiązuje zachowanie dystansu od innych osób min. 1,5 m, stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk. 

5.             Wydziela się pomieszczenia na parterze budynków internatu, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz. W internacie żeńskim to hol i sala cichej nauki, a w internacie męskim hol i sala dydaktyczna nr 1. Obowiązuje zakaz przyjmowania rodziców/prawnych opiekunów i innych gości z zewnątrz w pokojach wychowanków.

6.             Osoba z zewnątrz, w tym rodzic/prawny opiekun, nie wchodzi samowolnie do budynku internatu, sygnalizuje chęć wejścia dzwonkiem i czeka na pozwolenie od dyżurującego wychowawcy.

7.             Wejścia osób z zewnątrz na teren internatu monitorują wychowawcy internatu wyposażeni w środki ochrony osobistej (maska).

8.             Wychowawcy internatu prowadzą wykaz osób z zewnątrz wchodzących do budynku, w tym rodziców/prawnych opiekunów w formie Zeszytu gości. W holu internatu rejestrują: nazwisko, imię osoby wchodzącej, godzinę wejścia oraz kontakt (telefon).

9.             Po zakończeniu odwiedzin, wyjściu rodzica/opiekuna prawnego lub innych osób z zewnątrz dezynfekuje się powierzchnie płaskie i dotykowe. W pomieszczeniu, w którym przebywali otwiera się okna celem przewietrzenia. 

 7. Komunikacja i bieżąca współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami

1.             Przed zakwaterowaniem dziecka w internacie rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z Regulaminem internatu ZSPS i VIII LO w Toruniu oraz Procedurami bezpieczeństwa w warunkach epidemii koronawirusa zamieszczonymi na stronie internetowej Internatu lub przesłanymi elektronicznie na udostępniony adres mailowy. W dniu przyjęcia dziecka do internatu potwierdzają pisemnie zapoznanie się z procedurami i ich stosowanie (Załącznik nr 1).

2.              W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji w sprawie swojego dziecka rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od wychowawców internatu. Udostępniają także swoje adresy e -mailowe i na bieżąco odczytują pocztę elektroniczną. Wszelkie zmiany numerów kontaktowych należy niezwłocznie zgłosić e-mailowo na adres służbowy wychowawcy grupy lub telefonicznie pod numer internatu.

3.             Celem kontaktów z rodzicami/prawnymi opiekunami jest, między innymi, informowanie o zachowaniu wychowanka, a w szczególnych przypadkach o zaistniałych problemach wychowawczych. W dobie pandemii informacja ta może dotyczyć również niepokojącego stanu zdrowia dziecka i spowodowanej tym konieczności natychmiastowego odebrania go z internatu.

4.             W trosce o zdrowie zaleca się ograniczenie kontaktów bezpośrednich rodziców/prawnych opiekunów z wychowawcami.

5.             Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odbioru wychowanka 
z internatu w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby.

6.             Jeżeli wychowanek choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg zakażenia COVID-19, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować wychowawcę internatu o tym fakcie już na etapie przyjęcia go do internatu.

7.             Rodzice/prawni opiekunowie wychowanków telefonicznie zgłaszają nieobecność dziecka w internacie i powiadamiają o przyczynie nieobecności.

8.             Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia internatu w przypadku potwierdzenia laboratoryjnie zakażenia COVID-19 u swojego dziecka, kwarantanny lub izolacji domowej.

 8. Wyżywienie

1.             Posiłki w stołówce będą wydawane zmianowo, wg przygotowanego harmonogramu oraz wytycznych MEiN, GIS i MZ. 

2.             Spożywanie posiłków będzie odbywało się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu.

 1. W stołówce wychowankowie  spożywają  posiłki tylko przy wyznaczonych stolikach, na których jest informacja „ZDEZYNFEKOWANE”. Maksymalna ilość osób przy stoliku – 4. Zabronione jest zajmowanie innych miejsc niż wyznaczone, „dosiadanie się” do innych stolików lub zapraszanie do swojego stolika innych wychowanków.
 2. Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5m.

5.             Ze względów organizacyjnych stoliki w stołówce będą podczas posiłków wykorzystywane wielokrotnie. Dlatego też wychowankowie po zjedzonym posiłku muszą zasygnalizować potrzebę dezynfekcji stolika dla kolejnych osób poprzez odwrócenie właściwej strony karteczki z napisem „NIE SIADAĆ /DO DEZYNFEKCJI”.

6.             Dania i produkty będą porcjowane i podawane wychowankom przez pracowników stołówki. 

7.             Z obszaru sali jadalnej usunięte zostaną wszelkie dodatki (np. cukier, pojemniki z przyprawami, wazoniki, serwetki).

8.             Blaty stołów i poręcze krzeseł będą czyszczone i dezynfekowane po każdej grupie.

9.             Godziny posiłków:

śniadanie - 6.30-7.45

obiad - 13.00-16.00

kolacja - 18.30-19.45.

 1. Przed wejściem na stołówkę obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. Obowiązują także maseczki, które można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku. Maseczki muszą być ponownie założone po odejściu od stolika.
 2. Należy zachować dystans w kolejce po odbiór posiłku – minimum 1,5 m od osoby. Należy przestrzegać także wyznaczonego (taśmą) dystansu od okienka wydawczego. Zabronione jest zaglądanie do okienka wydawczego, opieranie się o niego czy dotykanie. Pracownik kuchni stawia przygotowaną porcję oraz sztućce na blacie okienka, w razie potrzeby, podaje dodatkową zastawę stołową czy dodatki i dopiero wtedy wychowanek może podejść i je odebrać.
 3. Zabrudzone po posiłku naczynia oraz pozostałości porcji wychowanek odnosi do okienka zwrotu - stawiając je na blacie okienka, bez opierania się o niego i dotykania go. Wychodząc ze stołówki, dezynfekuje dłonie.

9. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni

1.             Wychowankowie, wychowawcy oraz pracownicy internatu muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować je płynem do dezynfekcji, szczególnie po wejściu do internatu, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2.             Wychowawcy internatu dopilnowują, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/prawni opiekunowi wychowanków wchodząc do budynku dezynfekowali dłonie, zakrywali usta i nos i nie przekraczali obowiązujących stref przebywania.

3.             Pracownicy obsługi wielokrotnie w ciągu dnia dokonują sanityzacji, dezynfekcji /czyszczenia z użyciem detergentu wszystkich przestrzeni oprócz pokoi wychowanków i kuchni.

4.             W internacie prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcji wykonywanych przez pracowników obsługi ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach kuchennych i innych wspólnego użytku. Systematycznie dezynfekuje się powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów i stolików, klawiatury, myszki do komputera, włączniki. Na bieżąco uzupełnia się pojemniki z mydłem i płynem dezynfekującym oraz wietrzy pomieszczenia i ciągi komunikacyjne.

5.             Dyżurujący wychowawcy codziennie dokonują kontroli i oceny czystości w pokojach wychowanków.

6.             W łazienkach internat zapewnia  specjalne pojemniki (kosze z pedałem) do wrzucenia zużytych maseczek i rękawic jednorazowych. 

7.             Na bieżąco sprawdza się, czy w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji.

8.             Dbając o czystość w internacie, pracownicy obsługi codziennie przeprowadzają wielokrotnie dezynfekcję lub czyszczenie urządzeń sanitarno-higienicznych z użyciem detergentu. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji i czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

9.             Wychowawcy internatu informują pracowników obsługi o potrzebie dodatkowej dezynfekcji lub czyszczenia określonych obszarów w internacie (oprócz kuchni), jeżeli zaistnieje taka konieczność wynikająca z bieżącego użytkowania pomieszczeń wspólnych i ciągów komunikacyjnych.

 10. Postępowanie wychowawcy internatu w podwyższonym reżimie sanitarnym

1.             Wychowawcy zostają zapoznani przez kierownika internatu z Procedurami funkcjonowania i organizacji internatu w warunkach epidemii. Zapoznanie się z dokumentem i jego stosowanie poświadczają własnoręcznym podpisem w oświadczeniu (Załącznik nr 2).

2.             W internacie mogą przebywać jedynie wychowawcy bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

3.             W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej wychowawcy powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

4.             Wychowawcy pełnią dyżur wychowawczy wg ustalonego przez kierownika internatu harmonogramu i realizują zadania opiekuńczo – wychowawcze.

5.             Wychowawcy zachowują zasady bezpieczeństwa – bezpośrednio po wejściu do internatu dezynfekują ręce dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowują zalecaną odległość od wychowanków i innych pracowników internatu, stosują środki ochrony osobistej (maseczka, w uzasadnionych przypadkach rękawiczki jednorazowe) podczas kontaktu z wychowankami oraz innymi osobami, stosują ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikają dotykania oczu, nosa i ust.

6.             Wychowawcy na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl), Ministra Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus), Ministra Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja) a także inne obowiązujące przepisy prawa.

7.             Wychowawcy, w dniu przyjęcia wychowanków do internatu, mają obowiązek ustalenia sposobu szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami wychowanka:

a)     w przypadku wychowanków nowo przyjętych:

- zweryfikowania podanych numerów telefonów rodziców/prawnych opiekunów/osób wskazanych przez wychowanków pełnoletnich,

- pozyskania od rodziców/prawnych opiekunów ich adresów e-mailowych,

b) w przypadku dotychczasowych/ubiegłorocznych mieszkańców:

- aktualizacji adresów zamieszkania, numerów telefonów rodziców/prawnych opiekunów/ osób wskazanych przez wychowanków pełnoletnich,

- pozyskania od rodziców/prawnych opiekunów ich adresów e-mailowych.

Wychowawcy mają również obowiązek poinformowania rodziców/prawnych opiekunów o konieczności ograniczenia kontaktów indywidualnych z kadrą pedagogiczną internatu na rzecz wykorzystania technik komunikacji na odległość.

 1. Wychowawcy grup zobowiązani są do niezwłocznego przeprowadzenia szkolenia dla wychowanków dotyczącego zasad ich pobytu oraz zachowania się w internacie w warunkach zagrożenia wirusem COVID-19. Każdy z wychowanków musi poświadczyć własnoręcznym podpisem fakt uczestnictwa w takim szkoleniu, akceptacji i stosowania zmienionych zasad pobytu.
 2. Podczas dyżurów wychowawcy mają obowiązek dopilnować, aby wychowankowie po wejściu do budynku każdorazowo dezynfekowali dłonie oraz stosowali się do zaostrzonych zasad sanitarnych, w tym:

- przemieszczali się po budynku według ustalonych zasad,

- nie gromadzili się w pokojach, łazienkach, korytarzach, klatkach schodowych,

- korzystali z pomieszczeń wspólnych wg ustalonych zasad,

- korzystali z pomieszczeń sanitarno-higienicznych zgodnie z zaleceniami.

10.          Wychowawcy mają obowiązek wyegzekwowania od wychowanków obowiązku szczególnej dbałości o stan czystości w pokojach. Kontrolują stan czystości pokojów (w godzinach przed- i popołudniowych) i zapisują uwagi oraz oceny na karcie kontroli czystości.

11.          Wychowawcy zobowiązani są do monitorowania wyjść wychowanków poza teren internatu.

12.          Wychowawcy zobowiązani są do monitorowania prawidłowego przebiegu posiłków w stołówce.

13.          Zadaniem wychowawców jest informowanie na bieżąco pracowników obsługi 
o konieczności przeprowadzenia dodatkowej sanityzacji i dezynfekcji przedmiotów czy pomieszczeń.

14.          Wychowawcy monitorują wejście do budynku, ze szczególnym uwzględnieniem, by na teren internatu bez stosownej zgody nie wchodziły osoby trzecie. W sytuacji, gdy osoby z zewnątrz uzyskały zgodę na wejście na teren internatu, wychowawcy zobowiązani są dopilnować, by osoby te były wyposażone w środki ochrony (maseczkę),  zdezynfekowały ręce i poruszały się tylko w wyznaczonych obszarach zachowując wymagany dystans społeczny.

15.          Wychowawcy dbają, by ogłoszenia/plakaty/informacje dotyczące zapobiegania zakażeniu COVID-19 oraz instrukcje skutecznego mycia i dezynfekowania rąk były umieszczone w każdej łazience. W sytuacji ich braku (zniszczenia) - uzupełniają je.

16.          Wychowawcy obserwują i monitorują samopoczucie wychowanków (Załącznik nr 3). Informują rodziców/prawnych opiekunów o każdym przypadku podwyższonej temperatury u wychowanka 37,5°C lub wyższej. Jeśli wychowawcy zaobserwują objawy chorobowe, w tym infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej lub wychowankowie sami je zgłaszają (temperatura 38° C i wyższa, kaszel, duszności) - odizolowują wychowanka w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając odległość od innych osób (2 m), niezwłocznie powiadamiają rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania wychowanka z internatu (rekomendowany własny środek transportu), powiadamiają też kierownika internatu o zaistniałej sytuacji a kierownik dyrektora szkoły.

17.          Wychowawca po rozmowie/kontakcie z rodzicem/prawnym opiekunem dokumentuje ten fakt w Dzienniku zajęć wychowawczych, w części poświęconej kontaktom z rodzicami oraz w zeszycie spostrzeżeń wychowawców. W sytuacjach szczególnych wychowawca może tez sporządzić notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy.

18.          Każda sytuacja zgłoszonej lub zaobserwowanej infekcji dróg oddechowych u wychowanka musi być przez wychowawcę odnotowana w tzw. Rejestrze monitorowania stanu zdrowia wychowanków (Załącznik nr 3).

19.          Wychowawcy monitorują wychowanków w zakresie konieczności wietrzenia pokojów co najmniej raz na godzinę.

20.          Wychowawcy ograniczają do minimum użyczanie wychowankom internackich przedmiotów oraz akcesoriów, a po zwrocie dezynfekują je.

21.          Wychowawcy nie mogą organizować spotkań/zebrań z całą grupa wychowawczą na terenie internatu. Organizują je w mniejszych grupach (do 15 osób) z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

22.          Wychowawcy dbają o porządek w miejscu pracy. Pomieszczenia, w których pracują muszą być co najmniej raz na godzinę wietrzone. Powierzchnie przedmiotów w tych pomieszczeniach, tj. aparat telefoniczny, klawiatura komputera, klamki, uchwyty, oparcia krzeseł, blaty biurka i stołu muszą być przez wychowawców, po zakończeniu dyżuru dezynfekowane.

11. Postępowanie pracowników obsługi w podwyższonym reżimie sanitarnym

1.             Pracownicy obsługi zostają zapoznani przez kierownika internatu z Procedurami funkcjonowania i organizacji internatu w warunkach pandemii. Zapoznanie się z dokumentem i jego respektowanie poświadczają własnoręcznym podpisem w oświadczeniu (Załącznik nr 2).

2.             W internacie mogą przebywać jedynie pracownicy bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

3.              W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

4.             Pracownicy zachowują zasady bezpieczeństwa – myją ręce i dezynfekują je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowują zalecaną odległość od wychowanków i innych pracowników internatu, stosują środki ochrony osobistej (maseczka) podczas kontaktu z wychowankami, wychowawcami oraz innymi osobami, stosują ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikają dotykania oczu, nosa i ust.

5.             Pracownicy wykonują pracę w charakterze dwuzmianowym.

6.             Pracownicy obsługi zobowiązani są do:

·      przygotowania pokoi do zakwaterowania wychowanków,

·      stałej dbałości o utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach internatu (z wyjątkiem kuchni oraz pokoi wychowanków, którzy sami dbają o ich czystość),

·      zachowania staranności przy wykonywaniu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, baterii łazienkowych 
i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach, klawiatury, włączników itp., które powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego,

·      starannego czyszczenia i dezynfekowania miejsc, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie, w tym w szczególności sanitariatów,

·      uzupełniania pojemników z mydłem, płynem do dezynfekcji rąk oraz ręczników jednorazowych,

·      monitorowania stanu technicznego pomieszczeń sanitarno – higienicznych oraz zgłaszania potrzeby naprawy usterek, także w pomieszczeniach wspólnych.

7.             Pracownicy na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl), Ministra Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus), a także obowiązujące przepisy prawa.

12. Postępowanie pracowników kuchni w podwyższonym reżimie sanitarnym

1.             Pracownicy kuchni zostają zapoznani przez kierownika internatu z Procedurami funkcjonowania i organizacji internatu w warunkach pandemii. Zapoznanie się z dokumentem i jego respektowanie poświadczają własnoręcznym podpisem w oświadczeniu (Załącznik nr 2).

2.             W internacie mogą przebywać jedynie pracownicy bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

3.             W stołówce i kuchni oraz innych pomieszczeniach kuchennych pracownicy muszą przestrzegać warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.

 1. Pracownicy kuchni pracują na osobnych, wydzielonych stanowiskach. Pomiędzy stanowiskami pracy należy zachować odległość wynosząca minimum 1,5 m.

5.             Pracownicy muszą być wyposażeni  w środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki jednorazowe) w kontakcie z innymi pracownikami i wychowankami. 

6.             Pracownicy mają obowiązek szczególnie dbać o utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

7.             Personel kuchenny ma obowiązek ograniczania do minimum kontaktów z wychowawcami, wychowankami i pozostałymi pracownikami internatu.

8.             Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarko-wyparzarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

9.             Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki, dystrybutor z wodą pitną) muszą być usunięte z obszaru sali jadalnej i wydawane bezpośrednio przez obsługę.

10.          Pracownicy kuchni pracują dwuzmianowo (3 osoby na jedną zmianę):

 • pierwsza zmiana - 5.00-13.00,
 • druga zmiana - 12.30-20.30.
 1. Przygotowywane posiłki są porcjowane przez pracowników dla każdego wychowanka. Czynności samoobsługowe wychowanków w pomieszczeniu stołówki ograniczone są do odbioru porcji i odstawienia zużytych naczyń na okienko zwrotu.
 2. Przygotowane posiłki wystawiane są na okienko wydawcze z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności:
 3. wychowankowie w stołówce ustawiają się w kolejce po posiłek przy zachowaniu dystansu min. 1,5 m odległości od siebie oraz wyznaczonego (taśmą) dystansu od okienka wydawczego,
 4. na blacie okienka pracownik kuchni stawia przygotowaną porcję, sztućce i dodatkową zastawę stołową,
 5. zupa nalewana jest bezpośrednio do talerza przez pracownika kuchni,
 6. pracownicy kuchni wszelkie czynności związane z obsługą posiłków w obecności wychowanków wykonują w pełnym osobistym zabezpieczeniu (maseczka ochronna, rękawiczki, czepek).

 

 1. Okienko wydawcze i okienko zwrotu naczyń jest dezynfekowane przez pracowników kuchni po każdej zmianie grupy.
 2. Personel musi przestrzegać wyznaczonych godzin posiłków wychowanków:

śniadanie- 6.30-7.45

obiad - 13.00-16.00

kolacja: 18.30-19.45.

 1. Po zakończonej pracy pomieszczenia w kuchni muszą być posprzątane 
  i zdezynfekowane przez pracowników kuchni, a stołówka przez personel sprzątający.
 2. Codziennie rano pierwsza zmiana otwiera okna w stołówce celem przewietrzenia pomieszczenia.
 3. W przerwie między posiłkami okna w stołówce muszą być otwarte.
 4. Intendentka przygotowuje jadłospis zgodnie z zaleceniami żywienia zbiorowego do łatwego porcjowania i bezpiecznego wydawania.
 5. Intendentka pracuje przy własnym stanowisku pracy, ogranicza kontakty z innymi pracownikami kuchni do minimum, w razie konieczności kontaktu z pracownikami kuchni zachowuje wymagane przepisami środki bezpieczeństwa.
 6. Wydawanie środków czystości i innych zakupów dokonywanych przez intendenta dla potrzeb internatu dokonuje się przy tylnym wejściu do kuchni. Osoba odbierająca wystawia je na rampę przy drzwiach tylnych. Towary są następnie odbierane przez upoważnioną osobę z rampy i przenoszone/przewożone do miejsca docelowego.
 7. Na terenie kuchni mogą przebywać tylko pracownicy kuchni. 
 8. Pracownicy na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl), Ministra Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus), a także obowiązujące przepisy prawa.

 

13. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u wychowanka internatu

1.             Jeżeli wychowanek przejawia lub zgłasza objawy infekcji lub choroby zakaźnej, (duszności, kłopoty z oddychaniem, temperatura ciała 38°C i wyższa, kaszel, bóle mięśni i zmęczenie itd.), należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu (izolatorium wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób.

2.             Izolatorium w internacie żeńskim to dwie sale sąsiadujące z gabinetem pielęgniarki z dostępem do toalety, natomiast izolatorium w internacie męskim mieści się w sali nr 1 na parterze.

3.             O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować rodziców/opiekunów prawnych w celu odebrania wychowanka z internatu (rekomendowany własny środek transportu) i kierownika internatu. Wychowanek podejrzany o zachorowanie musi zostać skonsultowany w placówce podstawowej opieki zdrowotnej. 

4.             W przypadku pełnoletnich wychowanków wskazują oni osobę do kontaktu z internatem (nr telefonu) odpowiedzialną za ich odbiór w przypadku infekcji lub objawów choroby zakaźnej.

5.             Do czasu przybycia rodziców/prawnych opiekunów wychowanek pozostaje w izolacji pod opieką wyznaczonego wychowawcy wyposażonego w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice jednorazowe, fartuch ochronny).

6.             Wychowanek nie może opuszczać izolatorium, ani udać się do domu środkami komunikacji publicznej.

7.             Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

8.             Po przekazaniu dziecka rodzicowi/prawnemu opiekunowi izolatorium zostaje starannie wysprzątane, zdezynfekowane i wywietrzone.

9.             Wychowawca zachowuje wszelkie środki ostrożności po opuszczeniu izolatorium. Najpierw dezynfekuje rękawice, następnie zdejmuje odzież ochronną, którą umieszcza w worku foliowym oraz dokonuje wpisu w Rejestrze monitorowania stanu zdrowia wychowanków (Załącznik nr 3), zeszycie spostrzeżeń wychowawców i dzienniku zajęć (w miejscu korespondencji z rodzicami/prawnymi opiekunami). 

10.          Po otrzymaniu informacji o dodatnim wyniku testu na koronawirus u wychowanka będą podjęte w internacie dalsze działania przez stację sanitarno-epidemiologiczną po zgłoszeniu tego faktu przez dyrektora ZSPS i VIII LO w Toruniu. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, w tym z uwzględnieniem osób z zewnątrz (w oparciu o zapisy w zeszycie gości).

11.          W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

14. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracowników internatu (wychowawców, pracowników niepedagogicznych)

1.         O podejrzeniu zakażenia COVID-19 u pracownika będącego na stanowisku pracy natychmiast powiadamia się kierownika internatu, który odsuwa pracownika od pracy.

2.         W trybie natychmiastowym odsuwa się pracownika od pracy i odizolowuje od innych osób w wydzielonym pomieszczeniu (izolatorium). Pracownika kieruje się do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

3.         Izolatorium dla pracowników niepedagogicznych mieści w internacie żeńskim - to dwie sale na parterze sąsiadujące z gabinetem pielęgniarki z dostępem do toalety.

4.         Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywał pracownik z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, podejrzany o zakażenie, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (blaty, klamki, poręcze, uchwyty itp. 

5.         W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w internacie, dyrektor ZSPS i VIII LO kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach internatu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, w tym z uwzględnieniem osób z zewnątrz (w oparciu o zapisy w zeszycie gości).

 

6.         W przypadku laboratoryjnego potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

15. Postępowanie w szczególnych okolicznościach związanych z wykryciem ogniska COVID-19 w szkole wychowanka, kwarantanną odbywaną w internacie lub potwierdzonym laboratoryjnie zakażeniem COVID-19 w internacie  

 1. Jeżeli w jednej ze szkół do których uczęszczają wychowankowie internatu pojawi się ognisko COVID-19 to stacja sanitarno-epidemiologiczna podejmie określone działania w stosunku do mieszkańca/mieszkańców internatu, jeśli będzie taka konieczność.
 2. Jeżeli w internacie mieszkają osoby objęte kwarantanną w związku z ryzykiem zarażenia SARS-CoV-2 w szkole do której uczęszczają, to kwarantanną mogą być objęci również pozostali wychowankowie, jeżeli nie ma możliwości ich skutecznego odizolowania (wspólne łazienki, kuchnia).
 3. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym laboratoryjnie zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w internacie, Dyrektor ZSPS i VIII LO w Toruniu niezwłocznie informuje organ prowadzący o zaistniałej sytuacji i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, która podejmuje dalsze działania.
 4. Podstawą do podejmowania działań w postaci zawieszenia lub ograniczenia działania internatu jest sytuacja, w której przypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19 został potwierdzony laboratoryjnie. Zawieszenie lub ograniczenie działania internatu rozpatrywane jest przez Dyrektora ZSPS i VIII LO w Toruniu w konsultacji z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

 

16. Postanowienia końcowe

1.             Celem i przedmiotem procedur jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpiecznego pobytu wychowanków w internacie w warunkach stanu epidemii i zagrożenia zakażeniem COVID-19. 

2.             Procedury wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

3.             Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów i wychowanków w związku ze stanem epidemii i zakażenia COVID – 19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującymi w internacie wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID -19

Załącznik nr 2 Oświadczenie wychowawcy internatu/pracownika niepedagogicznego o zapoznaniu się z procedurami i ich stosowaniu 

Załącznik nr 3 Rejestr monitorowania stanu zdrowia wychowanków