REGULAMIN WYCIECZKI

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
 1. Przestrzegania regulaminu wycieczki
 2. Dbałości o zdrowie swoje i innych uczestników
 3. Nie posiadania i spożywania jakichkolwiek używek
 4. Punktualności
 5. Nie oddalania się od grupy
 6. Przestrzegania regulaminów obowiązujących w miejscu zakwaterowania
 7. Zachowania czystości w środkach transportu
 8. Odpowiedzialności za osobiste mienie oraz poszanowania cudzego mienia
 9. Udzielenia informacji o swoim stanie zdrowia (przed wycieczką i w czasie jej trwania)
 10. Aktywnie uczestniczyć w programie wycieczki

Lekcja i wycieczka to dwie podstawowe formy nauczania – uczenia się.

Przez WYCIECZKĘ SZKOLNĄ rozumiemy wyjście z uczniami poza obręb budynku szkolnego i bezpośrednie zetknięcie się z przedmiotami i zjawiskami przyrodniczo – ekonomiczno – kulturowymi w celu realizacji określonych zadań dydaktyczno – wychowawczych.
 


Cele te osiąga się przez aktywne i w znacznym stopniu samodzielne działanie, a nie bierne wysłuchiwanie opowieści przewodnika.

Do wycieczek należy zaliczyć także tzw. warsztaty czyli np. formy pracy w terenie, stanowiące antidotum na traktowanie wycieczek jedynie jako forma rekreacji.

W praktyce szkolnej najczęściej wyróżnia się dwa typy wycieczek :

 • krótkie wycieczki przedmiotowe, tzw. lekcje w terenie
 • dłuższe, kompleksowe, wieloprzedmiotowe


Ogólne wytyczne do realizacji wycieczek uwzględniają zasadę poznawania od rzeczy bliskich do dalszych, od najbliższej okolicy szkoły, poprzez własne województwo, aż do poznania różnych regionów kraju.


Organizatorzy wycieczek szkolnych muszą znać i przestrzegać zasad i zarządzeń dotyczących opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczki:

 1. wycieczka powinna mieć precyzyjnie określone cele
 2. powinna być przygotowana pod względem organizacyjnym i merytorycznym
 3. powinna być przez uczniów dokumentowana (w czasie jej trwania), a na zakończenie podsumowana


Cele wycieczek:

 1. zaspokojenie potrzeb poznawczych, głównie w zakresie poznania kraju ojczystego
 2. umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z przyrodą, szczególnie w tych miejscach, w których nie została jeszcze zniszczona (Parki Narodowe, rezerwaty)
 3. wyrobienie przekonania o potrzebie ochrony i kształtowania środowiska
 4. kontakty z ludźmi, z ich warsztatami pracy (zakłady przemysłowe, gospodarstwa rolne)
 5. kształtowanie zasad harmonijnego współżycia w zespole, życzliwości, cierpliwości
 6. upowszechnienie form aktywnego wypoczynku (obozy narciarskie, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe)